CELE STATUTOWE

 

1. Fundacja została powołana w celu:

 

a) wspierania wszelkich działań polegających na szerzeniu wiedzy i świadomości dotyczącej zagrożeń wynikających z żylnej choroby zakrzepowo zatorowej wśród lekarzy, pacjentów i środowisk medycznych,

 

b) inicjowania, organizowania wszelkich form działalności mających na celu wczesne diagnozowanie żylnej choroby zakrzepowo zatorowej,

 

c) prowadzenia wszelkich form edukacji wśród lekarzy, pacjentów i środowisk medycznych a dotyczących problematyki żylnej choroby zakrzepowo zatorowej,

 

d) prowadzenia wszelkich form edukacji dotyczących zagadnień medycznych związanych pośrednio lub bezpośrednio z żylną chorobą zakrzepowo zatorową.

 

2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

 

a) upowszechnianie, popularyzowanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej żylnej choroby zakrzepowo zatorowej,

 

b) podejmowanie inicjatyw mających na celu zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo zatorowej,

 

c) inicjowanie wymiany doświadczeń i rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami lub organizacjami o przedmiocie działalności i celach zbieżnych z działalnością Fundacji i wspieranie ich,

 

d) organizację programów szkoleniowych i wydawniczych, akcji i kampanii informacyjnych mających na celu podniesienie świadomości związanej z profilaktyką i leczeniem żylnej choroby zakrzepowo zatorowej;

 

A ponadto:

 

a) inicjowanie, wspieranie i finansowanie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w obszarze nauk medycznych i farmaceutycznych,

 

b) wspieranie rozwoju zawodowego, poziomu wiedzy i podnoszenia kwalifikacji lekarzy, farmaceutów, personelu medycznego, osób zajmujących się obrotem produktami leczniczymi, w szczególności przez umożliwienie dostępu do szkoleń, warsztatów naukowych, konferencji, sympozjów, seminariów, w kraju i za granicą,

 

c) wspieranie inicjatyw edukacyjnych i oświatowych w zakresie stosowania wczesnej profilaktyki,

 

d przyznawanie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy, w szczególności dla młodych naukowców prowadzących badania w obszarze nauk medycznych i farmaceutycznych,

 

e) udział w innych programach stypendialnych i pomocowych związanych z ochroną zdrowia,

 

f) przyznawanie nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia naukowe w dziedzinie ochrony zdrowia oraz za popularyzowanie profilaktyki leczniczej,

 

g) inicjowanie, wspieranie i organizowanie wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów naukowych, konferencji, kursów, itp. związanych z tematyką ochrony zdrowia,

 

h) popularyzowanie w środowisku medycznym aktualnego krajowego i międzynarodowego dorobku nauk medycznych i wiedzy o zdrowiu społeczeństwa, w tym wiedzy o metodach i środkach diagnostycznych i leczniczych,

 

i) organizowanie i finansowanie działań na rzecz podniesienia świadomości ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem stosowania wczesnej profilaktyki,

 

j) organizowanie i finansowanie pomocy społecznej w zakresie profilaktyki,

 

k) wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych w zakresie zgodnym z celami Fundacji,

  

l) wydawanie, finansowanie i dofinansowywanie broszur, informatorów, publikacji dotyczących ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej,


m) upowszechnianie wiedzy o problemach związanych z zagrożeniami jakie dla zdrowia stwarza postęp cywilizacyjny,

 

n) tworzenie oraz dofinansowywanie produkcji programów radiowych i telewizyjnych oraz serwisów internetowych dotyczących ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej,

 

o) niesienie pomocy placówkom medycznym i rehabilitacyjnym.

 

Oprócz realizacji inicjowanych przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami krajowymi i zagranicznymi dla osiągania swoich celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu funduszy z innych źródeł.

Z ŻYCIA FUNDACJIZ_zycia_fundacji.html
KONSENSUS POLSKIKonsensus.html
KONTAKTKontakt.html
O NASO_nas.html
STRONA GŁÓWNAStrona_glowna.html
DLA LEKARZADla_lekarza.html
SŁOWNICZEKSlowniczek.html
DLA PACJENTADla_pacjenta.html

powiadom

znajomych