ZAŁOŻENIA STATUTOWE

 

Polska Fundacja do Walki z Zakrzepicą „Thrombosis” została ustanowiona aktem notarialnym  sporządzonym w dniu 20 stycznia 2006 r.  i prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. Nr 46 z 1991 roku, poz. 203, z późn. zm.) oraz  Statutu.

 

Fundacja posiada osobowość prawną (KRS Nr 0000251697 w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).


Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

 

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

 

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

Dla wykonywania swoich celów statutowych Fundacja może tworzyć placówki terenowe.

 

Fundacja używa pieczęci z napisem „Polska Fundacja do Walki z Zakrzepicą "Thrombosis”. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz skróconej nazwy: "Fundacja Thrombosis”.

 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

 

Dochody Fundacji pochodzą z:


a) darowizn, spadków, zapisów;

b) dotacji i subwencji osób prawnych;

c) dochodów ze zbiórek publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych;

d) dywidend i zysków z akcji i udziałów w kapitałowych spółkach handlowych;

e) odsetek bankowych;

f) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości;

g) dalszych świadczeń Fundatora;

h) wpływów z innych źródeł w tym z odpisów podatkowych.

   

Nr konta ING Bank Śląski 34 1050 1025 1000 0023 0277 8895


Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. 

Z ŻYCIA FUNDACJIZ_zycia_fundacji.html
KONSENSUS POLSKIKonsensus.html
KONTAKTKontakt.html
O NASO_nas.html
STRONA GŁÓWNAStrona_glowna.html
DLA LEKARZADla_lekarza.html
SŁOWNICZEKSlowniczek.html
DLA PACJENTADla_pacjenta.html

powiadom

znajomych